پیش بینی و محاسبه هزینه های نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

سند قطعی: 938,100 ریال
سند وکالت کاری (تعویض پلاک): 1,414,000 ریال
سند قطعی: 938,100 ریال
سند وکالت فروش: 938,100 ریال
سند قطعی به استناد وکالت فروش: 858,100 ریال
در صورتی که از وکالت فروش برای تعویض پلاک به نام شخص دیگری غیر از وکیل استفاده شود، هزینه سند قطعی عیناً برابر هزینه سند وکالت فروش خواهد بود (هزینه ها تکرار خواهد شد)
از آنجا که تنظیم هر نسخه از اسناد فوق به 2 برگ نیاز دارد، در کلیه قسمتهای محاسبات فوق، حق التحریر اوراق اضافه (مطابق بخشنامه حق التحریر) و 25.000 ریال بهای اوراق مصرفی (مطابق بخشنامه معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) درنظر گرفته شده است.


بازگشت | بر اساس تعرفه های سال 1400 | دانلود برای استفاده آفلاین