محاسب مالیات بر درآمد کارمندان

* اجباری

کل حق التحریر: *

تعداد کارمندان: *

حقوق بیمه (ماهانه): *

حقوق بیمه (روزانه):

معافیت: *

نتایج:

حقوق بیمه: 15,200,310
سهم هر کارمند از تحریر: 0
حداقل عیدی(اسفند): 30,400,620
معافیت: 27,500,000
معافیت (ماده 91): 2,291,667
مالیات هر نفر: 0
کل مالیات: 0

اخطار: در محاسبات فرض شده حقوق و مزایای کارمندان برابر است.

بازگشت