دفتر اسناد رسمی 1003 تهران

سردفتر فاطمه عنبرستانی

سند رسمی یعنی آرامش و امنیت

دفتر اسناد رسمی یک سازمان مدنی است که در ایران مسئول تنظیم و ثبت عقود، قراردادها و اسناد رسمی است .دفتر اسناد رسمی نقش یک مرجع حقوقی و مدنی را بین دولت و شهروندان ایفا می کند و هدف اصلی آن تضمین و حفظ امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه است. این سازمان با صدور اسناد، نزاعات بلااستفاده را جلوگیری می کند و مراجعات شهروندان به دادگاه های قضایی را کاهش می دهد. همچنین با تثبیت مالکیت شهروندان بر دارایی های خود و رسمی کردن عقود و تعهدات، به بهبود بهداشت حقوقی جامعه کمک می کند.

تلاش ما در دفترخانه 1003 تهران ارائه کلیه خدمات ثبتی با دقت و سرعت بالاست.